Daftar Rujukan

Daftar Rujukan Jejak Sufi

1.    Abdul Muian Al-Qandil, Adzarul Basrah Al-Bathul
2.    Abdullah Ibnu Mubarak, Kitab Al-Zuhud
3.    Abdurrauf As-Sinkili, Tarjuman Al-Mustafid, Mirat At-Thullab, Umdatul Muhtajin, Daqaiq Al- Huruf, Kifayah Al-Muhtajin, Bayan Tajalli
4.    Abu Muhmmad Ja’far Bin Muhammad Al-Khuldi,
5.    Abu Nasr Abdullah Al-Sasraj,  Al-Luma’
6.    Abu Nuaim,     Hilyatul Awliya
7.    Abu Thalib Al-Makki, Ilmul Qulub, Qutubul Qulub fi Muammalatil Mahbub
8.    Abu Zaid Ad-Dabusi, Al-Amad Al-Aqsa
9.    Abubakar Atjeh, Pengantar Ilmu Tasawuf
10.    Abul Hasan As-Syadzili, Majma’atul Ahzab, Mufakhirul Aliyah
11.    Abul Qasim Al-Qisyi, Khal’uan Na’layni
12.    Ahmad Abul Hasan Hasan Ali Nadwi, Savioor of Islamoc Spirit
13.    Ahmad Sirhindi, Mabda wa Ma’ad, Asbath An-Nubuwah, Ma’arif La Duniyah, Adab Al-Muridin, Mukasyafah Al-Kahibiyah, Risalah Takhliliyah, Syarah, Ruba’iyat Khawaja Baqi Billah, maktubat Imam Rabbani, Fadhailul A’mal
14.    Al-Hallaj, Kitab Athaqasin
15.    Al-Hujwiri, iwan Minhaj Al-Din, Asrar Al-Khairaq Al-Mulawwamat, Fana U Baqa, Kitabul Bayan Li Ahl AL- Iyan, Bahrul Qulub, Ar-Ri’ayah Al-Huquq Allah, Kasyful Mahjub
16.    Ali bin Abdullah At-Thayyib Al-Azhari, Munayatul Murid
17.    Al-Ira’is Al-Qudsiyah Al-Muhasyahah Al-Dasais Al-Nafsiyah
18.    Al-jahiz, Al-Bayan wa Tabyin
19.    Al-Jilli, Al-Kamalat Al-Ilahiyah, Al-Ghusyah Arbagahl Sama fi Kasyf Al-Ghina An-Wajh Al-Itsna, Al-Munadzir Al-Ilahiyah, Al-Insanul Kamil fi Ma’rifatit Al-Awakhir wa Awa’il, Arbaun Mautian, Maratibul Wujud, Akidah Al-Akabir Al-Muktabasah min Ahzab wa Shalawat, Bahr Al-Hudus wa Al-Qadam wal Maujud wa Al-Adam, Al-Khaf wa ArRaqim, Maratib Al- Wujud wa Haqiqat Al-Kulli Maujud
20.    Al-Kalabazi,     At-Ta’arruf fi Mazhab Tasawuf
21.    Al-Muhasibi, Kitabul Ri’ayah lil Ruquq Islam, Al-Wayasah, Bad’u man Anmba ila Allah, Al-Khuluwah wa Tanaggul fil Ibadah wa Darajatul Abidin. Adal Al-Nufus
22.    Al-Qadli Iyad, As-Syifa
23.    Al-Qusyairi, Ar-Risalah, At-Tahbir fi At-Tadzkir, Lathaiful Isyarah
24.    An-Nifari, l-Mawafiq wal Mukhathabat
25.    As-Sarraj, Kitabul Luma
26.    As-Subki, Thabaqat As-Subki
27.    As-Suhrawardi, Lughah Muran, Risalah Fil Hallah Al-Tufuliyah, Ruzibah Jama’ah Sufiyah, Safir Sumurg, Risalah Fil Mi’raj, Al-Mutaribat, Hikayat Nur, Alwah Waimadiyah, Partaw Nama, Fil I’tikad Al-Hukuma, Al-Lahmat, Bustanul Qulub, Aqil Surjh, Awazi Par-I Jabarail, Al-Qissah Al-Ghurbah Al-Gharbiyah Awariful Ma’arif
28.    As-Sulami, Thabaqtaus Sufiyah, Adabus Sufiyah, Adab Al-Suhba wa Husn Al-Darajad Al- muammalat, Darajad Al-Shiddiqin, Al-Farq Al-Bayn Al-Syariah wal Haqiqah Al-Futuwwa, Ghalatat Al-Sufiyya, Al-Ikhwa wal Akhwa min Al-Sufiyya, Al-Istishadat, Juwami, Al-Mu’ammalatiyah, Mnahij Al-Arifin, Maqamat Al-Awliya, Masail Waradat min Makkah, Mihan As-Sufiyah, Al-Muqaddimah fi Al-Tasawuf wa Haqiqatih Al-Radd ‘ala ahl Al-Kalam, Al-Sama, Al-Sualat Suluk Al-Arifin, Sunnah Al-Sufiyah
29.    Coleman Barks, Essential Rumi
30.    DR. Jawad Nurbakhash, Sufi Women
31.    DR. Muh. Aqil bin Ali Al-Mahdali, Dirasah fi Al-Thuruq Al-Sufiyah
32.    Fariduddun Aththar, Ilahi Namah, Musdibat namah, Syahrul Qulub, Kasyful Asrar, Ma’rifah wal Al-Rabb, Manthiq At-Thair, Tazkirul Awliya, Asrar nama
33.    Hamzah Fansuri, Asrarul Arifin Al-Bayani Ilmis Suluki wat Tauhid, Syarbus Syikkin, Al-Muhtadi, Ruba’i Hamzah Fansuri, Zinat Al-Wahidin.
34.    Hikayatul Masyayikh
35.    Ibnu Arabi, Turjumanul Asywaq, Al-Misbah fil Jami’, Baynas Shihah fil Hadits, Musyahadatul Asrar, Al-Tatbiratul Ilahiyah, Tafsir Al-Syaikhil Akhbar, Asrarul Qulubi Al-Arifin, Fushus Al-Hikam, Ar-Risalah Al-Anwar
36.    Ibnu Athaillah, Al-Hikam, Miftahul Falah Al-Misbahul Arwah, Taj Al-Arus wa Kam an Nufus / Al-Hawi Li Tahzib an Nufus, Lathaif Minan fi Manaqib As- Syekh Abil Abbas wa Syekh Abi Hasan
37.    Ibnu Athaillah, Al-Muharrarul Wajiz, Al-Hikam
38.    Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Munabihat ala Al-Isti’adad li Yaumi Al-Ma’ad, Al-Mu’jam Al-Mufahras, Al-Maqasid Al-Aliyat fi Fihris AL-Marwiyat, Al-Majma’ Al-Muassas. Al-Isabah fi Tamyiz Al-Sbahah, Tahzib at-Tahzib, Lisan Al-Mizan, Anba Al-Gumr bin Anba Al-Umr, Bulughul Maram min Adillat Al-Ahkam.
39.    Ibnu Sahlan As-Sawi, Al-Basair An-Nashiriyah, Hikmah Al-Isyraq, Al-Muqawwamat
40.    Imam Abu Nu’aim Al-Isbahani, Hikayatul Awliya
41.    Imam Al-Ghzali, Ihya Ulumuddin
42.    Imam Al-Hakim, Al-Mustadrak
43.    Imam As-Sya’roni, Thabaqat Qubra
44.    Jalaluddin Rumi, Masnawi Al-Ma’nawi, Diwan Al-Tibrizi, Fihi Naja Fihi, Majlis As-Sab’a, Mahatib
45.    Moh. Khalafuddun Al-Umawi, Al-Wushul Ila Ghardil Mathlub min Jawahiril Qutubil Qulub
46.    Muhammad Iqbal, Javid Nama
47.    Salah bin Ali Mubarak, Maqamat Sayyidina Syah Naqsabadi
48.    Sayyid Muhammad Naquib, The Misticism of Hamzah Fansuri, Raniri and the Wujudiyah, New Light on Life of Hamzah Fansuri, The Origin of Malay Shir.
49.    Syajh Abu Said Al-Kharraz, As-Sidq
50.    Syekh Ahmad Khatib Sambas, Fathul Arifin
51.    Syekh Al-Hakim Al-Tirmidzi, Al-Maknunah, Khatimul Wilayah
52.    Syekh Al-Imam Al-Musthafa Bin Kamaluddin Al-Bakri,
53.    Syekh Ibnu Imad, Syadzratus Al-Dzahab
54.    Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, Tanwirul Qulub
55.    Syekh Nabhani, Jami Karamat Al-Awliya

Daftar Rujukan Jejak Wali

1.    Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya
2.    Al-Umawiyah Jamiah Al-Imam Muhammad Ibnu Saud Al-Islamiyah,Al-Khulafa’ Ar-Rasyidin wa Ad-Daulah Riyadh, Arab Saudi, tt
3.    Al-Umm, Imam Syafi’i, Kairo, Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyah, tt
4.    Ashr At-Tabi’in, Abdul Mun’im Al-Hasyimi, Makkah, Daar At-Thayyibah, Cetakan III, th. 2000
5.    As-Sirah An-Nabawiyah, Ibnu Hisyam, Beirut, Daar Al-Jail, tahun 1411H
6.    At-Tabaqat Al-Kubra, Ibnu Saad, Beirut, Daar Shadir
7.    Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta, Perssindo, 1993
8.    Bahjat Al-Majalis wa Unsu Al-Majalis, Ibnu Abdul Baar, Bierut, Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt
9.    Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, KH. Munawar Khalil, Jakarta, Bulan Bintang, Cetakan IX, tahun 1994
10.    Buku Putih Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, DR.Said bin Musfir Al-Qahthani, Jakarta, Darul Falah, Cet. I, tahun 2003
11.    Fadhail Ash-Shahabah, Ahmad bin Hambal, Beirut Muassasah Ar-Risalah, tahun 1403H
12.    Fiqh As-Sirah, Muhammad Al-Ghazali, Daar Al-Kitab Al-Arabi, tahun 1995
13.    Hayatu Muhammad, Muhammad Husain Haikal, Jakarta, Tintamas, tahun 1982
14.    Hepi Andi Bastoni, 101 Kisah Tabi’in, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Cet. I, tahun 2006
15.    Hilyah Al-Auliya wa Thabaqat Al-Asfiya, Abu Nu’aim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani, Beirut, Daar Al-Kitab Al-Arabi, Cet. IV, Th. 1405H
16.    Ibnu Katsir,  Al-Bidayah wa An-Nihayah, Beirut, Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Cetakan III, tahun 1987
17.    Imam Ahmad bin Hambal, Al-Musnad, Beirut, Daar Al-Fikr, Cetakan II, tahun 1978
18.    Imam Malik, Al-Muwaththa’ Mesir. Daar Al-Ihya At-Turats Al-Arabi, tahun 1985
19.    Imam Syafi’i, Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih, Muhammad Abu Zahrah, Jakarta, PT. Lentera Basritama, Cet. I, tahun 2005
20.    Kehidupan Para Sahabat, Maulana Yusuf al-Khandhalawi, Jakarta, Pustaka Zaadul Ma’ad, Cet. VI tahun 2006
21.    Kisah Kehidupan Manusia pada Abad Pertama Islam, Mokhtar Moktefi, Jakarta, Pustaka Aya Media, 1986
22.    Maulid Ulama wa Wafayatuhu, Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Sulaiman, Beirut, Daar Al-Ashimah, Cet. I, tahun 1410H
23.    Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa, Imam Munawir, Surabaya, Bina Ilmu, tahun 1985
24.    Rijalu Haula Al-Rasul, Alih Bahasa Mahyuddin Syaf dkk, Bandung, CV.Diponegoro, Cet. X, th. 1993
25.    Sejarah Daulat Abbasiyah 1 & II, Joesoef Soe’yb, Jakarta, Bulan Bintang, Cetakan I tahun 1977
26.    Sejarah Daulat Khulafa’ur Rasyidin, Joesoef Soe’yb, Jakarta, Bulan Bintang, Cetakan I, 1979
27.    Sejarah Daulat Umawiyah di Damaskus, Joesoef Soe’yb, Jakarta, Bulan Bintang, Cetakan I, tahun 1977
28.    Sejarah Kebudayaan Islam, Chatibul Umam dkk, Kudus, Menara Kudus, tahun 1987
29.    Shuwar min Hayat At-Tabi’in, DR. Abdurrahman Ra’fat Basya, Kairo, Daar Al-Adab Al-Islam, Cet. XV, tahun 1997
30.    Sirah Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Abdil Hakam, Damaskus, Daar al-Fikr, Cetakan III, tahun 1964
31.    Siyar A’lam An-Nubala, Adz-Dzahabi, Beirut Muassasah Ar-Risalah, Cetakan III, tahun 1985
32.    Siyar A’lam At-Tabi’in, Shabri bin Salamah Syahin, Riyadh, Daar Al-Qasim, Cetakan I, tahun 2002
33.    Syaikh Ajmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Cet. I tahun 2006
34.    Tarikh Al-Umam wal Al-Muluk, Ibnu Jarir At-Thabari, Mesir, Mathba’ah Al-Husainiyah, tt
35.    Tarikh Baghdad, Khatib Al-Baghdadi, Beirut, Daar Al-Kitab Al-Arabi, tt